Activitate Exclusiv Online

Obiectul asigurarii

Se asigura riscul de anulare a calatoriei de catre asigurat, acoperind penalitatile datorate de acesta agentiei de turism la data survenirii oricarui eveniment, in conformitate cu conditiile de asigurare si conditiile de renuntare prevazute in contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice incheiat.

Riscurile asigurate

Riscul asigurat se produce atunci cand asiguratul nu mai poate efectua calatoria, ca urmare a survenirii, in perioada de valabilitate a asigurarii, a unuia dintre urmatoarele evenimente:

 1. decesul asiguratului, al sotului/sotiei acestuia, sau al unei rude de gradul I sau II
 2. imbolnavirea grava sau accidentul asiguratului, sotului/sotiei acestuia sau a(l) unei rude de gradul I care implica incetarea efectiva a oricarei activitati, un tratament si o supraveghere medicala ulterioara si cu recomandarea de repaus la pat sau de a nu parasi domiciliul, eliberata de o institutie medicala autorizata conform prevederilor legale in vigoare si care pun asiguratul in imposibilitatea plecarii in calatorie
 3. devastarea locuintei de domiciliu a asiguratului, in perioada de 15 zile calendaristice premergatoare inceperii calatoriei, in urma unui incendiu, unei explozii, unui furt prin efractie sau unei calamitati naturale, evenimente din cauza carora prezenta asiguratului la domiciliu este motivata in ziua plecarii
 4. primirea de catre asigurat a unei citatii pentru prezentarea in fata unei instante judecatoresti, la un termen stabilit in perioada calatoriei, cu conditia ca instanta sa nu recunoasca rezervarea facuta ca motivatie pentru amanarea termenului si citatia sa fie prima emisa in respectiva cauza aflata pe rolul instantei
 5. Concedierea asiguratului de catre angajatorul sau

 

Suma asigurata

Raspunderea maxima a asiguratorului – suma asigurata – este pretul sau fractiunea din pretul contractului de comercializare a pachetelor de servici turistice achitat de catre asigurat, dar nu mai mult de 1500 eur/persoana si 5000 eur/contract

Prima de asigurare

Este 1,5% din pretul total al contractului si va fi achitata integral si anticipat inainte de inceperea perioadei de valabilitate a politei. Polita se incheie odata cu contractul turistic

Valabilitatea sigurarii

Raspunderea asiguratorului incepe cu ora 24 a zile in care asiguratul a incheiat contractul turistic, achita prima de asigurare si ii este emisa polita de asigurare. Raspunderea asiguratorului inceteaza la data si ora de inceput a calatoriei, conform contractului turistic.

Obligatiile asiguratului

 1. in cazul in care survine oricare eveniment din cele prevazute, asiguratul are urmatoarele obligatii:
  1. sa instiinteze telefonic sau in scris asiguratorul, in max 48 ore de la producerea oricarui eveniment, la Centrala de Alarma, furnizand toate informatiile referitoare la evenimentul survenit
  2. sa depuna la asigurator in max 5 zile calendaristice de la producerea evenimentului, urmatoarele documente:
   • cererea de despagubire
   • copie a cererii de renuntare la pachetul de servicii depusa la agentia de turism la care a achitat integral sau partial pretul contractului turistic, cu nr. inreg dat de agentie
   • copie a contractului incheiat cu agentia de turism
   • dovada achitarii integrale sau partiale a pretului contractului turistic
   • documentele doveditoare ale producerii evenimentului asigurat
   • raport medical detaliat, dovada spitalizarii (daca e cazul) si orice alte documente eliberate de institutii medicale autorizate
   • procese verbale, orice alte documente eliberate de organele de politie, pompieri, etc.
   • citatia emisa de organele autoritatii judecatoresti
   • comunicarea primita din partea angajatorului privind concedierea
   • orice alt document necesar solutionarii cererii de despagubire
  3. in cazul anularii datorita unei probleme medicale, sa se supuna, la cererea asigratorului, unui control medical efectuat de catre medici agreati de acesta. In situatia in care la originea cererii de anulare se afla o alta persoana decat asiguratul, acesta va face toate demersurile ca respectiva persoana sa se supuna, la solicitarea asiguratorului, la un control medical efectuat de medici agreati de acesta.
  4. sa imputerniceasca autoritatile competente sa evalueze evenimentul asigurat (medici, spitale, asigurarea sociala sau privata, etc.) sa elibereze toate documentele si informatiile solicitate de asigurator
  5. sa ia, la producerea oricarui eveniment, toate masurile necesare limitarii pagubei
  6. sa respecte intocmai prevederile conditiilor de asigurare precum si pe cele ale contractului turistic incheiat cu agentia de turism, in caz contrar pierzandu-si toate drepturile rezultand din asigurare si intelegand ca asiguratorul este eliberat de orice obligatii decurgand din asigurare

Fransiza

Daca anularea calatoriei se face din cauza unei probleme medicale (lit.b.), asiguratul va suporta o fransiza de 20% din despagubirea calculata conform conditiilor de asigurare. Aceasta fransiza nu se aplica daca persoana aflata la originea cererii a necesitat spitalizare.

Stabilirea si plata despagubirilor

 1. despagubirea este egala cu penalizarea datorata agentiei de turism de catre asigurat la data survenirii oricarui eveniment, conform contractului turistic incheiat, mai putin fransiza.
 2. despagubirea nu poate depasi suma achitata de catre asigurat din pretul contractului turistic, pana la data survenirii oricarui eveniment
 3. despagubirea solicitata poate fi acordata doar daca se constata ca aceasta corespunde intru-totul conditiilor de asigurare si cuantumului calculat al acesteia
 4. despagubirea revine asiguratului sau, in caz de deces, mostenitorilor legali ai acestuia
 5. plata despagubirii se face in termen de 15 zile lucratoare de la primirea de catre asigurator a tuturor documentelor necesare soluctionarii dosarului de dauna
 6. dupa plata despagubirii, drepturile asiguratului in baza contractului turistic se cesioneaza in mod automat asiguratorului
 7. in limita despagubirii platite, asiguratorul are drept de regres impotriva celor vinovati de producerea riscului asigurat, altii decat asiguratul si persoanele mentionate la pct. B

Excluderi

Nu se vor plati despagubiri pentru anularea calatoriei cauzata direct sau indirect de:

 • afectiuni preexistente
 • dereglari mentale, psihiatrice sau psiho-somatice
 • anomalii sau malformatii congenitale
 • indepartarea defectelor sau anomaliilor/malformatiilor fizice (chirurgie plastica)
 • curele si orice tratament efectuat in sanatorii sau case de odihna
 • tratamentul cancerului, al bilolor venerice, infectarea cu HIV, SIDA
 • proceduri medicale de investigare sau tratament cu caracter experimental, specifice cercetarii medicale
 • sarcina mai avansata de 6 luni
 • intreruperea voluntara de sarcina
 • boli alergice
 • sinuciderea sau tentativa de sinucidere
 • consecintele toxicomaniei si alcoolismului
 • actele intentionate ale asiguratului sau ale persoanelor mentiuonate la pct. a. si b. si consecintele lor
 • reactii nucleare
 • epidemie
 • poluare
 • consecintele procedurilor penale al caror subiect este asiguratul
 • razboi, invazie, razboi civil, stare de razboi, stare de asediu sau orice alta situatie exceptionala
 • nerespectarea obligatiilor asiguratului
 • participarea la savarsirea unei infractiuni sau contraventii
 • participarea la activitati cu grad inalt de periculozitate
 • neacordarea vizei de intrare in tara de tranzit sau de destinatie
 • neefectuarea vaccinurilor necesare intrarii pe teritoriul tarilor de destinatie
 • primirea unei citatii intr-o cauza in care asiguratul are calitate procesuala activa sau intr-o cauza in care formeaza obiectul unei cai de atac, ori intr-o cauza in care asiguratul solicita judecarea in lipsa
 • forta majora